Thực trạng môi trường sinh sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

Thực trạng môi trường sinh sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.