Showing all 4 results

Vi sinh xử lý nước thải là quần thể vi sinh được tổng hợp và bảo quản ở môi trường (rắn, lỏng hoặc bùn lỏng) được sử dụng cho việc nuôi cấy vi sinh

0902488179