Vi sinh kỵ khí Biofix 114 cho bể UASB

Sử dụng vi sinh kỵ khí Biofix 114 cho bể UASB giúp tăng sinh mạnh mẽ chủng vi sinh và sinh khối quần thể sinh vật. Chủng vi sinh có khả năng thích nghi cao, chịu sốc tải cực tốt

0902488179