Vật liệu lọc MBBR 10;11;25; 40 (mm)…

Vật liệu lọc MBBR 10;11;25; 40 (mm)… là chất mang màng sinh học, là nơi cho vi sinh vật trú ẩn, sinh sôi phát triển nhằm cải thiện chất lượng nước đầu ra

0902488179